BU ZOR B?R DÜNYA

cep telefonu ar?zal?n?yor
ve mü?teri sinirleniyor.

birinin bu durumu düzeltmesi laz?m.
ve birinin günün kahraman? olmas? laz?m.

 

Teleservice ' in misyonu

Tüm önemli markalarla yap?lan servis anla?malar?yla,Teleservice International Avrupa'daki cep telefonu servis partnerleri aras?nda en büyüklerinden biri olmu?tur.Misyonumuz h?zl? ve kaliteli  servis hizmetiyle maksimum mü?teri memnuniyeti sa?layarak tüm mü?terilerimize yard?mc? olmaktad?r.

?? felsefemiz belirli önemli de?erlere göre yap?land?r?lm??t?r. Harekete geçmek. Yard?m etmek . ve Kolayla?t?rmak. Mü?terilerimize ve partnerlerimize yard?m ediyoruz.. Verimli olark hareket ediyoruz.ve  tüm süreyii kolayla?t?r?yoruz.

Yapt???m?z i? çok karma??k oldu?u halde , her?ey tekbir ?eye ba?lan?yor : h?zl? ve kaliteli  servis hizmetiyle maksimum mü?teri memnuniyeti sa?lamak. Ve biz i?te bunu yap?yoruz.. ve bu yüzden kendimizi Tamir Kahramanlar? olarak tan?ml?yoruz.

Bulundu?umuz Ülkeler