?lk Müdahale Tavsiyeleri

Cep telefonunuzu Teleservice International 'a göndermeden önce, lütfen cep telefonunuzdaki hatalar? nas?l kontrol edece?inizle ilgili tavsiye ve ipuçlar?n?  içeren a?a??daki metni okuyunuz.

S?v? Temaslar?

S?v? Temaslar , Teleservice International 'a  gönderilen  cep telefonlar?nda s?k s?k görülen sorunlardand?r.

S?v? Temastan kaynaklanan hasarlar,  normal tamir prosüdürüne dahil edilmemektedir.  Bu yüzden , s?v? temastan kaynaklanan ar?zalar?n ödemeleri tüketiciye aittir. Cihaz?n tamir edilmesi ancak az görülen s?v? temaslar?nda mümkün olmaktad?r.

Cep telefonunuzu nemli , ya???l? veya karl? aç?khava kullan?mdan dolay? olu?acak durumlarda Telefonunuzun tu? tak?mlar? ?slanabilir ve böylelikle telefonunuzun iç k?s?mlar?na s?v? yay?labilir.

Telefonunuz ya?murla direkt olarak  temas etmese,  fakat aç?k bir çantada ya da a?z? aç?k bir cepte duruyorsa yine de s?v? temas olabilir.

E?er telefonunuz çok so?uk bir ortamda duruyorsa ve daha  sonra telefonunuz ?arj edilirken daha s?cak bir odaya götürülürse nemlenmeden  dolay? s?v? temaslar? olabilir. Nemlenme telefonunuzun d?? yüzeylerinde gözükmese da telefonunuzun iç k?s?mlar?nda zarar verebilecek etkiler olu?turabilir.

S?v? temaslar?ndan veya nemden olu?abilecek sorunlar , telefonunuz nem kapt?ktan veya ?sland?ktan uzun bir süre sonra da ar?za yaratabilir. 

Numara çevirme sorunlar?

Telefonunuzda , kar?? ki?iyi aramaya çal??t???n?zda konu?maya ba?layamama  gibi sorunlarda, telefonunuzu di?er bir SIM kart ile deneyiniz.E?er di?er SIM kart ile görü?me yapabiliyorsan?z , mevcut SIM kart?n?zda problem olabilir.Böylelikle telefonunuzu servise göndermeye ihtiyac?n?z olmaz.

Ayr?ca telefonunuzun kendi numaras?n? kar??ya gösterme ayarlar?n?n yap?l?p yap?ldma???n? kontrol ediniz. E?er Kar?? tarafa numaran?z? gösterme özelli?iniz kapal?ysa operatör aboneliklerine göre baz? durumlarda arama yapamazs?n?z.

Bu gibi durumlarda operatörünüze ba?vurunuz.

Bekleme süresinde görülen sorunlar

Cep telefonunuzunun bekleme süresinin öngörülen süreden daha dü?ük sürelere inmesi durumunda telefonda, pilde ya da ?arj aletinde sorun olabilir.

Bu gibi durumlarda telefonunuzu,  Teleservice International'a sarj aletinizle birlikte göndermenizi tavsiye ederiz.

?arj ederken görülen hatalar

Cep telefonunuzu ?arj etmeye ba?larken sorunlar gördü?ünüz durumlarda  , telefonunuzun pilini ç?kar?p tekrar yerle?tirdikten sonra tekrar deneyiniz.Cep telefonunuzda ?arj ediyor göstergesi beliyor ancak telefonunuz ?arj olmuyorsa , pilinizin hatal? olma olas?l??? yüksektir.

Pilinizin tamamen bitmesi halinde , telefonu ?arja ba?lad?ktan sonra hemen ?arj etmeye ba?lamay?p bir süre sonra telefonunuz ?arj etmeye ba?layacakt?r.Genellikle telefonunuzun pilini test ederken H?zl? ?arj aletlerini kullan?n?z.

Telefonunuz ?arj etmeye ba?lam?yorsa ba?ka bir ?arj aletiyle deneyiniz.Di?er denedi?iniz ?arj aletiyle telefonunuz ?arj etmeye ba?l?yorsa ilk ?arj aletinizde problem vard?r.

Yine de telefonunuz ?arj etmeye ba?lamad?ysa , telefonunuzun  ?arj etme devrelerinde sorun olabilir. 

SIM Kart Hatas?

E?er cep telefonunuzda s?k s?k  'Lütfen sim kart? tak?n?z" uyar?s? ç?k?yorsa ya da internet ba?lant?n?z s?k s?k kesiliyorsa , SIM kartinizi hatal? olup olmad???n? kontrol etmek ama?yla  ba?ka bir telefonda test ediniz . Böylelikle, büyük bir olas?l?kla ar?zan?n SIM kart?n?zdan dolay? kaynaklanmad???n? ya da SIM kart?n?z?n hatal? oldu?unu gözlemleyip, cep  telefonunuzu tamire gereksiz yere göndermeyi engelleyebilirsiniz..

K?sa mesaj (SMS) Hatas?

E?er telefon görü?mesi yapabiliyor  fakat kar?? al?c?ya k?sa mesaj gönderemiyorsan?z, bu genellikle K?sa mesaj ayarlar?ndan kaynaklanan bir sorun olarak gözlenmektedir. Bu gibi  durumlarda , Cep Telefonunuzun K?sa Mesaj ayarlar?ndaki numaray? düzelterek, cep telefonunuzu tamire göndermeyi engelleyebilirsiniz..

Probleminizin çözülmedi?i hallerde lütfen operatörünüzle irtibata geçiniz.