TELESERVICE , elektronik sektöründe, mobil telefonlara ve di?er sektörel ürünlerin farkl? markalar?na ayn? yap? içerisinde, teknik destek veren, Danimarka orijinli bir teknik servis organizasyonunun ismidir.

Teleservice, servis sa?l?y?c?lar ve üreticilerden ba??ms?z olarak çal???r. Cep telefonu satmaz ancak profesyonel lisans anla?malar?yla bu iki grup ile ili?kisi vard?r.

Teleservice, Telecenter Esbjerg olarak 1985'de kuruldu. Bu ?irket telsiz ve NMT hücreli telefonlar?n servisini veriyordu zaman içinde katlanarak artan cep telefonu sektörü Teleservice?yi bu alana konsantre olmaya zorlad?.

1992?de Telecenter Esbjerg; Nokia taraf?ndan garantili onar?m teknik servisi olarak yetkilendirildi ve daha sonra Ericsson , Motorola , Panasonic ve Bosch ( Dancall ) gibi , çe?itli önde gelen markalara hizmet vermeye ba?lad?.

?irket 1995?de Telecenter Esbjerg ve Teleservice Esbjerg A/S olarak sat?? ve servis alanlar?nda ayr? ayr? faaliyet göstermek üzere iki firmaya dönü?tü.

Teleservice, bir y?l sonra 1996?da Danimarka Odense ve Kopenhag ofislerini faaliyete geçirdi.

Teleservice, 1997?de Aalborg ofisinin aç?l???n? yapt?.

Teleservice, 1997?de Danimarka d???ndaki ilk ofisi olan Almanya Flensburg ofisini açt? bunu Berlin, Düseldorf, Essen, Trier ofisleri izledi.

Teleservice günümüze kadar Avusturya Viyana, ?sviçre Oberageri ve Portekiz de Lisbon, Porto ofislerini açarak geni?ledi

2001 ba??nda Teleservice Istanbul ofisinin temelleri at?ld? ve kuruldu?u tarihten bu yana h?zla geliserek bir sene gibi k?sa bir sürede Ankara bölge ofisini açt?. Ayr?ca projesi tamamlanan ?zmir ofisinin çok k?sa bir süre sonra faaliyete ba?lamas? planlanmaktad?r.

Teleservice, 2002?de ?spanya, ve Yunanistan ofislerinin kurulu? çal??malar?n? tamamlam??t?r.

Teleservice, Mü?terilerinin ihtiyac? olan fonksiyonel ileti?im cihazlar?n?n sat?? sonras? hakkettikleri yüksek kaliteli hizmeti, dünya standartlar?nda ve yüksek sorumluluk duygusuyla vermektedir.


Teleservice, Mü?terilerine teknolojinin sa?lad??? en iyi ekipman ve orijinal yedek parça deste?i ile birinci s?n?f servis hizmetini sa?lamaktad?r.

Teleservice bugün i? ortaklar?na, bayilik anla?malar?, ?irket içi e?itim programlar?, kurye ve kargo hizmetlerini ücretsiz olarak sa?layarak pazardaki katma de?erini hissettirmektedir.