Our independence - Your freedom
Bayilere Özel

De?erli GSM Giri?imcileri,

NOKIA Cep Telefonlar? Yetkili Servis Sa?lay?c?s? ?TELESERVICE? Türkiye?deki 1. y?l?n? kutluyor.

Teleservice firmas? 1984 y?l?nda Danimarka'da kurulmu?tur.

Hiçbir operatör veya distribütöre ba?l? olmadan teknik servis hizmeti veren bir kurulu?tur.

Danimarka, Almanya, Avusturya,?spanya, ?sviçre, Portekiz Yunanistan ve Türkiye?de faaliyet göstermektedir.

Uzun y?llar ba?ta Nokia, Ericsson, Panasonic, Siemens, Alcatel vb. markalar?n servisinde uluslararas? deneyim ve kalite sahibidir.

SYS Sistemimizden gerekli cihaz bilgisi hakk?nda s?n?rs?z bilgi alabilirsiniz.

Bayilerimiz, ?irketimize göndermi? olduklar? telefonlar? kendilerine verilecek özel hizmet ?ifresiyle birlikte web sitemiz üzerinden TS 2000 sistemiyle 7 gün 24 saat takip edebilmektedirler.

?stanbul d???ndaki bayilerimiz için Yurtiçi Kargo ile gönderilen, telefon gönderim ücretleri bayiye herhangi bir bedel yans?t?lmadan TELESERVICE taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

?stanbul içindeki bayiler için ücretsiz kurye servisimiz vard?r.

Bayilerimize çok daha h?zl? bir hizmet sunabilmek amac?yla teknik ve lojistik ekibimiz 08:00 16:00 ve 16:00 24:00 saatleri aras?nda olmak üzere çift vardiyal? olarak çal??maktad?r.

Teleservice Mü?teri Hizmetleri (0216) 544 56 44 numaral? telefonundan bayilerimize ihtiyaçlar? oldu?u her konuda destek vermektedir.

?u anda tüm Türkiye genelinde 27 adet ?Club Nokia Servis Noktas??na? ve 650 Adet Bayiye servis hizmeti vermektedir.

Nokia telefonunuzu çabuk ve kaliteli tamir ettirmek, uluslararas? tecrübesi olan bir ?irketle birlikte çal??mak ve CLUB NOKIA Servisi için sizlere sunulan tüm hizmetlerden kusursuz yararlanmak isiyorsan?z bizlerle irtibata geçmek için lütfen formumuzu doldurup, bize yollay?n?z. Di?er mevcut Club Nokia servislerinden çal??t?klar? merkez Teknik Servis için referans alman?z sizleri yönlendirebilir

Yak?n ilginize ?imdiden te?ekkür eder ba?ar?lar dileriz.
Birlikte ba?ar?l? çal??malar yapaca??m?z inanc?yla...
Created by
2002 Teleservice International Telefon Onar?m ve Tic. Ltd. ?ti.